Årskrönika 2021 BVA

Publicerad den 28 October 2022
 • Under slutet av året så avled bolagets ordförande, Olle Söderbaum. Resterande styrelse formerade sig för att ta tag i allt det som Olle tidigare skött. Styrelsen riktar återigen ett stort tack till Olle och allt arbete och alla resurser som han lagt ner under alla år.

 

 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, huvudansvarig, och Berra Lindblad, Johan Sundman och Mats Åbrandt med veckovist ansvar.

 

 • Under året har ytterligare 1 fastighet knutits till BVA och 10 fastigheter påkopplats. Antalet aktivt anslutna var vid slutet av året 153 fastigheter. Det finns fortfarande ett stort intresse att ansluta sin fastighet till BergsVA. Ett 15-tal fastigheter har tidigare skickat in en intresseanmälan men därifrån till att komma i gång med bygge tar tid, men intresset kvarstår. Vår bedömning är att det blir 2-6 nya anslutningar under 2022.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid nio tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”.Och som tidigare har vårt avloppsvatten renats vad gäller fosfor med 99 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med drygt 98 %. Vi klarade därmed kommunens krav på fosfor och BOD7.
   
 • Årsstämman hölls vid Möja-hallen 2021-06-12. Protokollet finns på hemsidan.

 

 • Midsommar är den helg på året då det förbrukas mest vatten.
  Inför årets midsommar gick Olle ut med en liten vädjan om att inte slösa med vattnet. Resultatet blev en något mindre förbrukning än förra året trots fler anslutna fastigheter. Spiggen stökade dock till det ordentligt. Det visar sig att intaget/silen ute i fjärden var mer eller mindre igensatt av musslor och framför allt spigg. På midsommaraftonens morgon kommer dykare dit och finner att silen är igensatt och gör rent. Våra tillsynsmän tar upp pumpen och rengör. Det var också problem med en av två distributionspumpar som pumpar ut vattnet i ledningarna som troligtvis berodde på störningar och strömavbrott vid åska. Totalt klarade sig midsommarhelgen med två maskiner i stället för tre och det tack vare den lite mindre förbrukningen. Och framför allt tack vare våra tillsynsmän som ställde upp i midsommarhelgen.

 

 • Diskussioner har påbörjats under året ang dragning av ledningsnätet fram till Fornby. Om det skulle bli aktuellt så kan vi nog se att det kan betraktas som att vi nått fram till två ändstationer på vårt VA-nät (Fornby och Norrsundshage). Avståndet blir annars helt enkelt för långt. 

 

För dig som inte vill göra den årliga rengöringen/kontrollen själv av avloppstanken (se länk Informationsfolder) vill jag påminna om möjligheten att köpa tjänsten av Berra Lindblad (bsblindblad@gmail.com, 070-865 75 52).

årskrönika


Årskrönika 2020 BVA

Publicerad den 11 February 2021
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad, Johan Sundman och Mats Åbrandt med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 99 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med drygt 98 %. Vi klarade därmed kommunens krav på fosfor och BOD7.
   
 • Årsstämman hölls vid Möja-hallen, utomhus, 2020-06-13.
   
 • På årsstämman bestämdes att driftsavgiften ska höljas fr.o.m. 2021.
  Den fasta till 6 000 kr/år fördelat på 3 000 kr i juni och 3 000 kr i december.
  Den rörliga till 30 kr/kbm förbrukat vatten enligt vattenmätaren.
   
 • I juni installerades en helt manuell handpump i vattenverket.
  Tanken är att vid ett längre strömavbrott eller haveri kan man ta sig till vattenverket och hämta vatten i egna dunkar.
    
 • Midsommarhelgen är den helg på året då det förbrukas mest vatten.
  Just denna sommar var det lite svårt att förutse om det skulle bli fler eller färre på ön.
  BVA har tre vattenmaskiner som producerar över 100 kbm/dygn och ändå kan det bli ansträngt dagtid under midsommarhelgen. Då förbrukar vi, per timme, långt mer än vi kan producera. Därför gick vi även i år ut med en liten vädjan om sparsamhet med vattnet just till midsommar. Den hörsammades verkligen och trots att vi åter var fler inkopplade fastigheter än tidigare somrar, gick det inte åt mer vatten än förra året på midsommarafton (totalt 65 kbm).
   
 • Mitt i juli, när behovet av vatten var som störst, fick vi problem med elförsörjningen från Vattenfall. Trots att de försökte laga felet samma kväll blev det ändå flera strömavbrott till innan allt var färdig reparerat.
   
 • Under sommaren har också dykinspektioner av våra ut- och inloppsledningar på sjöbotten genomförts. Allt såg bra ut.
   
 • I slutet av sommaren blev de nya gästtoaletterna i Kyrkviken anslutna till BVA.
  Hamnföreningen förhandlar med kommunen beträffande kostnader för driften och därmed indirekt hur toaletterna ska vara öppna framöver.
   
 • Under 2020 har endast två nya fastigheter anslutits till BVA.
  Vi har däremot hela 17 fastigheter som anmält sitt intresse för anslutning, ofta i samband med avstyckning. Då avstyckning och bygglov tar lång tid vet man inte när det blir aktuellt för dessa fastigheter med anslutning. 
   
 • För dig som inte vill göra den årliga rengöringen/kontrollen själv av avloppstanken vill jag påminna om möjligheten att köpa tjänsten av Berra Lindblad 
  (bsblindblad@gmail.com, 070-865 75 52). 
   

årskrönika


Årskrönika 2019 BVA

Publicerad den 10 February 2020
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 98 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med drygt 98 %. Vi klarade därmed kommunens krav på fosfor och BOD7.
   
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2019-06-01.
   
 • Under 2019 har stamledningen till Norrsundshage färdigställts.
  Nio fastigheter har fått en anslutningspunkt för VA vid tomtgräns.
  Det som återstår är arbeten på den egna fastigheten med installation av avloppstank och anslutning av vatten och avlopp till huset.

  Anslutningen av Norrsundshage var, med största sannolikhet, den sista större sammanhängande utbyggnaden av VA-nätet för BVA. I framtiden kommer endast enstaka fastigheter tillkomma, främst i form av avstyckningar.   
    
 • Förutom Norrsundshage har BVA tecknat 5 st. nya anslutningsavtal under 2019
  bl.a. med gästhamnarna i Berg och Löka. Gästtoaletterna (WC och handfat) i Löka blev klara under året medan de i Berg är planerade till nu i sommar. 
   
 • Anslutningsavgiften för VA höjdes under 2019 till 185 000 kr.
  Varje ny förfrågan kostnadsberäknas vilket innebär att i undantagsfall kan anslutnings-avgiften överstiga 185 000 kr. Styrelsen har bestämt att Bergs VA AB (vårt gemensamma bolag) inte ska förlora pengar på en ny anslutning. 
   
 • Midsommarhelgen är den helg på året då det förbrukas mest vatten.
  BVA har tre vattenmaskiner som producerar över 100 kbm/dygn och ändå kan det bli ansträngt dagtid under midsommarhelgen. Därför gick vi i år ut med en liten vädjan om sparsamhet med vattnet just till midsommar. Den hörsammades verkligen och trots att vi var fler inkopplade fastigheter än tidigare somrar förbrukade vi mindre vatten på midsommarafton (62 kbm).
   
 • För dig som inte vill göra den årliga rengöringen/kontrollen själv av avloppstanken vill jag påminna om möjligheten att köpa tjänsten av Berra Lindblad 
  (bsblindblad@gmail.com, 070-865 75 52). 
    
   

 

årskrönika


Årskrönika 2018 BVA

Publicerad den 20 February 2019
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 98 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) också med 98 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
   
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2018-05-12.
  På årsstämman beslutades om en nyemission på 40 000 från 140 000 till 180 000.
  Anledningen var att BVA hade slut på aktier och tanken är att alla ägare till en ansluten fastighet ska kunna vara aktieägare.
   
 • En kväll i mars råkade vi ut för ett haveri i vattenverket. En slangkoppling gick sönder på inkommande sjövatten i takhöjd och allt dränktes i vatten inklusive vårt dataskåp.
  Det blev kortslutning, totalstopp och översvämning. Redan nästa morgon kom leverantören, El-kullis, med svävare till Möja. Vid lunchtid hade vi åter vatten.
  Haverikostnaderna täcktes av vår försäkring.
  (Slangkopplingen i taket är numera borttagen och svetsad). 
   
 • I maj installerades vattenmaskin nummer 3. Den har en angiven kapacitet på 45 kbm/dygn vilket gör att vi nu totalt kan producera mellan 105 - 115 kbm/dygn. 
  2018 hade vi ca. 125 anslutna fastigheter (+ ca. 25 som inte var färdiga med sin inkoppling). Högsta belastningen 2018 var under midsommar med en åtgång på 68 kbm.   
   
 • I samband med att vi installerade vattenmaskin 3 blev vi tvungna att byta ut sjövattenpumpen till en med större kapacitet (+ en i reserv). Våra två gamla pumpar såldes till andra anläggningar i Stockholms skärgård. BVA har även sålt två mindre vattenmaskiner som vi tidigare hade som reserv- och vintermaskiner. Dessa köpte vi begagnade av restaurang Pärlan och de återfinns nu på Ingmarsö.  
   
 • Under hösten har Berra Lindblad börjat gräva för anslutning av 9 fastigheter i Norrsundshage. Arbetet fortsätter i vår när tjälen är borta.
   
 • Förutom Norrsundshage har BVA tecknat 3 st. nya anslutningsavtal under 2018. 
   
 • Arbetet med att ta fram exakta kartor var våra VA-ledningar, ventiler och brunnar är nedgrävda har fortsatt. Inmätningen sker med hjälp av GPS-punkter. 
   
 • BVA har under året presenterat tjänsten ”Felanmälan” på hemsidan (under kontakt).
  Via ett mail, som omvandlas till ett SMS, ringer jourhavande tillsynsman upp.
   
 • Berra Lindblad har börjat åta sig underhållsservice av avloppstanken.
  De som inte själva vill utföra den årliga rengöringen/kontrollen kan teckna avtal med Berra (070-865 75 52).  
   

årskrönika


Årskrönika 2017 BVA

Publicerad den 23 January 2018
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
 • Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten renas vad gäller fosfor med 97,8 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med 94,6 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2017-04-29.
 • Under våren och sommaren färdigställdes ”projekt Stackängen” där 15 fastigheter ansluts till BVA.
 • Under hösten installerades:
  • Evodor luktreducerare som tar bort den lukt från reningsverket som ibland förekom.
  • Dose Master pH-justerare som justerar (minskar) pH-värdet på uen till önskat värde.
 • BVA har installerat brandlarm i båda husen.
 • 9 fastigheter i Norrsundshage har framfört önskemål om anslutning till BVA.
 • Tänkbar dragning av ledningar är ”utpinnad” och markupplåtelseavtal är skrivna.
 • Planerad grävstart våren 2018. 
 • En tredje vattenreningsmaskin är beställd för leverans våren 2018.

årskrönika


Årskrönika 2016 BVA

Publicerad den 18 February 2017
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar. Magnus Wallner är också engagerad.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Larm från VA-husen kopplas numera bort med hjälp av ett ”äggklocksliknande vred” som samtidigt tänder belysningen i byggnaderna. Bra vid underhåll/service.
 • Nyemission från 50´ till 140´i Bergs VA AB.
  Omstämpling av A-aktier till B-aktier.
  Alla aktier lika – ett aktieslag – (inga A- eller B-aktier).
  Försäljning av BVA-aktier till anslutna fastighetsägare (alla är numera aktieägare).
 • 2016-05-28 extra bolagsstämma. Val av ny styrelse.
 • Projekt Stackängen börjar ta form.
  Info-möten, utsättning av ledningsväg.
  15 st. anslutningsavtal påskrivna hösten 2016.
 • Förhandling med Värmdö kommun om avgifter för slamtömning.
 • Besök från Ornö. Visning av vatten- och avloppsverk.
 • Besök av Elva AB (leverantör av reningsverket).
  Planer för ev. framtida utbyggnad.
  Diskussion om kommunens krav på vårt renade avloppsvatten.
  BVA planerar att ansöka om ändring av krav-värden.
 • Bergs VA tilldelas utmärkelsen ”Årets Skärgårdsföretag 2016” med motiveringen
  ”Med kämparvilja, nytänkande och engagemang har Bergs VA gjort en avgörande och bestående skillnad för många”.
 • Förbättring av vårt datainformationssystem. 
  Ny vattenmätare ger mer exakt info om vattenförbrukningen.
  Trådlös IR-kamera ger info/bilder från avloppsbassängen.
 • Nyskriven broschyr ”Möja brunnen” , informerar om skötsel av avloppsbrunnen, skickades ut till alla anslutna fastigheter.
 • Inköpt 2 st. vagnar som kan kopplas till en fyrhjuling.
  Används för spolning och sugning vid service och underhåll.
 • När vintern kom fick vi två vattenläckor p.g.a. söderfrusna vattenmätare.
  Stäng gärna av inkommande vatten under vintern på ventilen i marken utanför huset (om sådan finns) eller på ventilen inkommande vatten på vattenmätaren (före mätaren).  

årskrönika