Årskrönika 2017 BVA

Publicerad den 23 januari 2018
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
 • Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten renas vad gäller fosfor med 97,8 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med 94,6 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2017-04-29.
 • Under våren och sommaren färdigställdes ”projekt Stackängen” där 15 fastigheter ansluts till BVA.
 • Under hösten installerades:
  • Evodor luktreducerare som tar bort den lukt från reningsverket som ibland förekom.
  • Dose Master pH-justerare som justerar (minskar) pH-värdet på uen till önskat värde.
 • BVA har installerat brandlarm i båda husen.
 • 9 fastigheter i Norrsundshage har framfört önskemål om anslutning till BVA.
 • Tänkbar dragning av ledningar är ”utpinnad” och markupplåtelseavtal är skrivna.
 • Planerad grävstart våren 2018. 
 • En tredje vattenreningsmaskin är beställd för leverans våren 2018.


Årskrönika 2016 BVA

Publicerad den 18 februari 2017
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar. Magnus Wallner är också engagerad.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Larm från VA-husen kopplas numera bort med hjälp av ett ”äggklocksliknande vred” som samtidigt tänder belysningen i byggnaderna. Bra vid underhåll/service.
 • Nyemission från 50´ till 140´i Bergs VA AB.
  Omstämpling av A-aktier till B-aktier.
  Alla aktier lika – ett aktieslag – (inga A- eller B-aktier).
  Försäljning av BVA-aktier till anslutna fastighetsägare (alla är numera aktieägare).
 • 2016-05-28 extra bolagsstämma. Val av ny styrelse.
 • Projekt Stackängen börjar ta form.
  Info-möten, utsättning av ledningsväg.
  15 st. anslutningsavtal påskrivna hösten 2016.
 • Förhandling med Värmdö kommun om avgifter för slamtömning.
 • Besök från Ornö. Visning av vatten- och avloppsverk.
 • Besök av Elva AB (leverantör av reningsverket).
  Planer för ev. framtida utbyggnad.
  Diskussion om kommunens krav på vårt renade avloppsvatten.
  BVA planerar att ansöka om ändring av krav-värden.
 • Bergs VA tilldelas utmärkelsen ”Årets Skärgårdsföretag 2016” med motiveringen
  ”Med kämparvilja, nytänkande och engagemang har Bergs VA gjort en avgörande och bestående skillnad för många”.
 • Förbättring av vårt datainformationssystem. 
  Ny vattenmätare ger mer exakt info om vattenförbrukningen.
  Trådlös IR-kamera ger info/bilder från avloppsbassängen.
 • Nyskriven broschyr ”Möja brunnen” , informerar om skötsel av avloppsbrunnen, skickades ut till alla anslutna fastigheter.
 • Inköpt 2 st. vagnar som kan kopplas till en fyrhjuling.
  Används för spolning och sugning vid service och underhåll.
 • När vintern kom fick vi två vattenläckor p.g.a. söderfrusna vattenmätare.
  Stäng gärna av inkommande vatten under vintern på ventilen i marken utanför huset (om sådan finns) eller på ventilen inkommande vatten på vattenmätaren (före mätaren).  


Avsaltat vatten

Publicerad den 23 augusti 2015

Livsmedelsverket:

Ingen riska att dricka avsaltat vatten

Läs mer i Skärgårdens artikel 6 augusti 2015

Avsaltat ok.pdf


Dagsläget BVA februari 2015

Publicerad den 18 februari 2015

Nedgrävning av pumpbrunnar, inkopplingar av el & VVS samt borttagande av gamla brunnar tar ca 1 vecka per fastighet eller ca 100 veckor totalt, vi är helt klara med 20 och ytterligare ca 30 blir klara under våren, resten görs hösten 2015 och våren 2016.

Efter nyår har vi lagt ut 110 meter utloppsledning och hela ledningsnätet (7 km) har mäts ut med GPS och all viktig information som ventiler, ledningsdimensioner, Isoterm finns nu digitalt med hjälp av Johan Nyström, Clintons mätteknik som ju också hjälpt till med borrning och uppmätning av husen, stort tack.

Det arbete runt Bergs by som inte är klart, görs klart successivt under våren, om du undrar vad som gäller din fastighet så maila info@bergsva.se eller ring Knutpunkt Skärgård 08-12205060

För BVA ska bli klara med ledningsnätet som återstår på Skaten och i Löka samt avsluta Bergs by före midsommar så lägger vi upp arbetet enligt nedan

 

Skaten (27 fastigheter)

Berra Lindblad startar med Skaten 10-15/3, Kyrkbacken är första prioritet och detta arbete samordnas med Richard. Hela Skaten är 1500meter och mycket Isoterm, inga pumpbrunnar kommer göras förrän vi är helt säkra på att huvudledningen blir klar till midsommar. Samläggning med fiber och Vattenfall görs i stort sett överallt. Kontakta BVA info@bergsva.se för mer information.

Karta Skaten (3,7 MB)

Löka by (18 fastigheter)

Richard Undin har påbörjat grävning/schaktning, mycket är borrat. Huvudledningen har högsta prioritet och blir klart till midsommar. Några få pumpbrunnar kommer att grävas ned och kopplas in, kontakta BVA info@bergsva.se eller Knutpunkt Skärgård 08-12205060 för mer information. All grävning samläggs med fiber.

Karta Löka by (2,7 MB)


Vad händer i Bergs VA

Publicerad den 4 december 2014

Det var för ett år sedan (november 2013) som vi började gräva, många undrar säkert varför det tar så långtid, innan vi grävt klart, fyllt igen och installerat pumpbrunnar, kopplat el och anslutit vatten, det var ju i juni 2014 som anläggningen invigdes!

Dagsläget är så här

I Berg pågår för fullt inkopplingar och läggning av isotermledningar och vi beräknar vara klara i december med huvuddelen.

Stamledningen till Löka är klar, ett stort och mycket kostsamt projekt, med grova Isotermledningar och elanslutningar för dessa, under våren görs Löka klart (ca 25 fastigheter) med pumpbrunnar och inkopplingar.

Skaten med ca 30 fastigheter påbörjas i år och pågår så länge vintern tillåter och görs sen klart under våren.

Samordning med Vattenfall och Fiber sker på alla platser där så är möjligt och samordning av arbeten på respektive fastighet och inkopplingar görs av Knutpunkt Skärgård, 13043 Möja. Kontakt info@bergsva.se eller tel 08-12205060.

Samtidigt som vi under året byggt själva anläggningen och lagt ledningar så har vi också planerat en möjlig utbyggnad, efter 2016 när vi har praktisk erfarenhet av sommar förbrukningen, vi har lagt ledningar fram till Norrsundshage, vi har lagt ledningar fram till Undin på Lökaö mot Räväng och vi har lagt ledningar förbi Uffe Westerbergs verkstad efter Östermans varv. Totalt kan detta betyda en utbyggnad med ca 30 fastigheter och avloppsverket har förberetts för en sådan utbyggnad genom en utjämningstank, som kan ta emot under dagen och bearbeta nattetid. Beslut om utbyggnad fattas av styrelsen efter 2016.

Aktier till alla anslutna som betalt kommer att utges under våren och målet är att ha 100-110 fastigheter anslutna och aktieägare till den 30/6 2015.

Styrelsen

Bergs VA ab


För er som missade invigningen

Publicerad den 15 juli 2014
Leende landshövding öppnade kranarna
Bergs VA anläggning

 

Öppet hus och visning av VA anläggningen

söndagen 20/7 kl 14-16.

 

 

 


Hej alla fastighetsägare i Berg och Löka

Publicerad den 14 juli 2014

Invigningen är klar och nu börjar jobbet.

Läs noggrant igenom den mailade informationen, förbered på egen tomt tex var placeras pumpgropen (självfall), helst max 8m från huset, märk ut gamla ledningar så att grävaren inte gräver av något, gräv gärna själv.

I korthet ska vi dra ca 3km ledningar och sen ska på varje fastighet VA kopplas in vilket kräver samordning med El, VVS och gräv samt materialleveranser.

KNUTPUNKT BVA

För att ni inte ska behöva ringa El, VVS, gräv osv så kommer BVA anlita Knutpunkt skärgård med Lena Linblad som samordnare tel 08-12205060 mail info@bergsva.se.

Vi bifogar en grov tidplan och innan vi börjar på er fastighet får ni ett nytt meddelande. Lena har en lista med flera El, Gräv och VVS alternativ och tanken är att vi kör med två grävlag så att arbetet på fastigheterna kan påbörjas parallellt med ledningsgrävningen. Om allt går som det ska och vintern inte ställer till något så är vi klara i Berg sent i höst och grävningen mellan skolan och Löka korset är klart, under våren görs Löka klart.

En kontrollplan upprättas och för att varje jobb ska göras likvärdigt görs en besiktning (Per Olsson), kontrollplan skickas ut med prislistan senare i juli.

JUST NU

Just nu gör vi klart mellan Skolan och Berg och vi gör ledningsdragningen 5 på kartan (450m) under sommaren, det påverkar inte sommar lugnet.

GRÄVSTART 18/8 BERG

Från 18 augusti när lugnet sänker sig över Möja då sätter vi igång med 1 och samtidigt förbereder vi arbetet på respektive fastighet, sedan blir det 2, 3 och 4. Områdesansvariga 3. Mats Eriksson 4. Bengt Högberg. Förutsättningen för att vi ska kunna gräva är att ledningsdragningen är utsatt och att berörda markägare skrivit på ett Markupplåtelseavtal. Område 1 & 2 är redan utsatt och 3 & 4 kommer att göras klart senast 10/8, ingen grävning påbörja förrän hela dragningen är utsatt.

VAD KAN NI GÖRA

Ni kan på er tomt förbereda var pumpgropen ska grävas ned, idealiskt ca 8m från huset är det mer än 10m behövs förlängningskablar för el (extra kostnader), ni kan själva kolla om ni kan få ned 1700 eller 1200 tank, tänk på att det går att fylla upp, man behöver inte bara gräva ned. Fördelen med 1700 är att det blir frostfritt, till 1200 behövs en elslinga. Tanken ska ligga med självfall från huset, ni kan gräva anslutningsledningar 90cm för frostfritt (mellan 50-90 läggs isolerskivor och så fyller man upp med jord, <50cm Isoterm). Fastigheter som behöver Isotermledningar ska tänka på att dom ligger skyddade för solljus och 4hjulingar.

Märk ut befintliga vatten, el och dräneringsledningar i närheten av tänkt grävning för VA, det underlättare jobbet.

LÖKA

Löka har två områdesansvarig Ronnie Kjellgren och Micke Wiblom, vid vårt senaste möte gick vi igenom ett grovt förslag till dragning och under juli kommer dom diskutera detta med berörda fastighetsägare. En karta upprättas, ledningsdragningen sätts ut och en tidplan görs.

PRISLISTA OCH ANNAT (allt + moms om inget annat anges)

Görs klar under juli, OBS ROTAVDRAG gäller för arbete.

Varje hantverkare fakturerar själva för sin arbetstid och sitt material.

Timtider El & VVS kommer

Grävare 600kr/tim inkl maskin 3-5ton + gubbe (som hjälper till att lägga rör) 350kr/timme + moms. Här har ni mycket att spara genom att göra jobbet själva

Pumpgrop med vattenmätare 33.000kr inkl moms faktureras av BVA, priset är framtaget för order om 30st/gång och leverans 10/gång, för er som avvaktar med köp/anslutning till efter våren 2015 kan priset komma att ändras. Rörliga kostnader tar BVA ut först när Vattenmätare och Pumpgrop är installerad.

Ledningskostnader

Normalt vid frostfritt 32/40 diameter, över 120m 50 slang. Om det inte går att lägga frostfritt gäller Isoterm. Priser kommer, Isoterm är ca 10ggr dyrare.

Vattennyckel för de fastigheter som vill stänga av vatten under vintern, pris kommer

Förankringsmaterial för pumpgrop, spännöglor eller bergdubbar ca 3000kr, det behövs där grundvattnet kan trycka upp tanken, Grävaren avgör var det behövs.

El kopplas till 3fas

 

Klicka här för att ladda ner ledningskarta i .GIF format (0,3 MB).

Klicka här för att ladda ner ledningskarta i .PDF format (2,3 MB).

www.bergsva.se

Styrelsen


Nu börjar jobbet

Publicerad den 9 juli 2014

Invigningen är klar, nu börjar jobbet, 100 fastigheter ska kopplas in och 3 km ledning ska grävas.

En organisationsplan är klar i slutet av juli och då får ni alla en tidplan, så ge er till tåls och njut av sommarvädret.

Under tiden kan ni läsa tidningen Skärgårdens artikel om invigningen. Klicka på bilderna nedan för större text.

Styrelsen BVA

 


Invigning!

Publicerad den 1 juli 2014

Invigning av Bergs VA på Möja

Solen, vattnet och landshövdingen strålade vid invigningen av Bergs VA

Fredagen den 27 juni 2014 samlades Möjabor, politiker, press och samarbetspartners i Möjahallen för invigningen av Bergs VA och för att höra hur detta och Fiberprojektet positivt kommer att påverka Möjas framtid.

Bergs VA har borrat 100 meter genom berg, grävt c:a 4 kilometer ledningar (till största delen tillsammans med Möjaskärgårdens Bredband och Vattenfall), över 90 anslutna fastigheter, och under hösten gör vi klart hela ledningsnätet mellan Löka och Möjaström.

Chris Heister (landshövding), Gustav Hemming (miljö- och skärgårdslandstingsråd) och Monica Pettersson (kommunstyrelsens ordförande) pratade bland annat om anläggningens bidrag till en bättre skärgårdsmiljö och om de förbättrade förutsättningarna för boende och näringsliv på Möja.

Efter informationsmötet var det dags för landshövdingen Chris Heister att vrida på kranen, och ur en provisorisk fontän strålade vattnet till allas förtjusning.

 

 

Här kan du ladda ner ett bildspel (87 MB) som visar hur arbetet gick till.

 

Tack till alla fantastiska människor som hjälpt till i detta projekt!

 

/Styrelsen, Bergs VA


Äntligen är anslutningsavtalet klart

Publicerad den 26 maj 2014

Nu är anslutningsavtalet klart, klicka här för att ladda ner dokumentet.

 

Öppet hus Möjahallen 31/5 15-17.00

Lördagen den 31/5 15.00-17.00 har styrelsen öppet hus för er som vill ha hjälp med påskrifter av de olika avtalen


Inbyggda tankar

Publicerad den 24 maj 2014

Så här såg det ut 24/5, takpappen på och alla tankar inbyggda.

Tankarna inbyggda och takpappen på


Mötesrapport 19/4 2014

Publicerad den 20 april 2014

Flera missade Påsklunchen, vi ber om ursäkt, men det kanske var värt det. Tillsammans Berg och Löka samlade vi ihop över 180 personer och vårt mål var att få ihop 80 anslutningar, det ser ut som det blir 85-90, jättebra.

Vår plan är att bygga klart och gräva klart allt utom Löka by och Skaten som görs i höst, det är en plan och vårt mål, som i värsta fall blir något fördröjt, men att allt blir klart fram till tomtgräns under 2014, det kan vi lova och att det inte kostar mer än 150,000 + 33,000 = 183,000 det lovar vi också, troligen blir det en slant tillbaka 2015.

Låneavtal, Markupplåtelseavtal, kopia på Presentationen och kopia på artikel Skärgården hittar ni nedan.

Tack för all support

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Bergs VA ab

Ps några har undrat om nuvarande aktieägarna som lånat ut pengar får ränta, svaret är 0% och vi räknar med att få tillbaka våra lån senast 2015, troligen redan i december 2014.

Styrelsearvode under 2014 är också 0 men vi föreslår att den styrelse som tar över driften 2015 och de som utför driften får ett marknadsmässigt arvode.


Här kan du ladda ner det material vi presenterade på informationsmötet.

 


Värmdö kommun upphandlar eget reningsverk!

Publicerad den 17 april 2014

Värmdö kommun upphandlar ett eget reningsverk för Möja skola! Kommunen har tackat nej till erbjudandet att ansluta skolan till Bergs VA. Tidningen Skärgården skriver om beslutet i en artikel den 17 april. Läs artikeln här.


Uppdatering fastigheter Berg 19/4

Publicerad den 28 mars 2014

Hålet vid Möjahallen fylls nu med tankar, pumpgropar och en massa rör och samtidigt gräver vi vidare både norr och söder ut. Målsättningen är att till hösten vara klara med både Berg och Löka.

Vi bjuder in er på ett informationsmöte i Möjahallen den 19/4 13.30-15.00 och går igenom mer detaljer om ledningsdragning och vad ni ska tänka på för er fastighet, en informationsbroschyr om pumpbrunnar och annat kommer att finnas tillgängligt på mötet.

Direkt efter vårt möte kommer intresserade från Löka 15-16.30

Varmt välkommen hälsar styrelsen och projektgruppen!

Klicka här för att läsa mer om bl.a. finansiering via Swedbank här (PDF-format)

 


Informationsträff fastigheter Löka 19/4

Publicerad den 27 mars 2014

Ett ökat behov av en långsiktig VA lösning har för oss fastighetsägare i främst Bergs by med grannområden varit aktuellt i snart 10 år. Ett omfattande och värdefullt arbete har redan gjorts av den tidigare VA-föreningen. Nu tas ett nytt initiativ för att hitta en lösning för Löka.

En projektgrupp har bildats med samma bas som Möjahallsprojektet där bland andra Peter Undin, Per Olsson, Henri Tengvall, Lennart Lindahl och Uffe Westerberg ingår. Ett bolag har bildats och i Styrelsen sitter, Olle Söderbaum ordförande, Henri Tengvall, Ricki Malm samt MIF genom Per Westerberg.

Värmdö kommun har bifallit tillstånd för bygge av avloppsrenings- och vattenreningsverk. Bygget har påbörjats och beräknas vara klart till midsommar.

Ca 60 fastigheter i Berg har anmält sitt intresse och ledningsdragning har påbörjats och finansiering/lån har säkrats med 3milj och Länsstyrelsen har beviljat ett bidrag på 500,000kr.

Informationsmöte den 19 april

Kom till Möjahallen den 19 april klockan 15.00 om du vill veta mer om möjligheterna i detta projekt som görs för Möja, Bergs och Lökas invånare. Vi berättar mer utförligt om möjligheterna och tanken bakom projektet och svarar på dina frågor. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma i annat fall informerar vi gärna direkt till dig om du lämnar din intresseanmälan till info@bergsva.se

Varmt välkommen hälsar styrelsen och projektgruppen!

 

 

Klicka för större karta
 

Klicka här för att läsa detaljerad information om projektet, bl.a. om finansieringsmöjligheter via Swedbank (PDF-format).


Informationsfolder om brunnar

Publicerad den 26 mars 2014

Vi erbjuder två alternativa avloppsbrunnar, Möjabrunnen, som är 1200 eller 1700 mm hög, beroende på möjlighet att gräva, eller en lågbrunn på hela 400 liter som är 660 mm hög och kan placeras i källare eller frostfritt under huset. Bägge levereras med pump, backventil, vippor, styrskåp och larm.

Klicka här för att läsa första sidan i informationsfoldern. Hela foldern kommer att delas ut på informationsmötet den 19 april.

 


Rädda Östersjön, bilaga till SvD den 17 feb

Publicerad den 17 februari 2014

Bilagan Rädda Östersjön som följde med Svenska Dagbladet den 17 februari presenterar vårt projekt. Läs artikeln här.


Nu gräver vi vidare

Publicerad den 11 februari 2014

Efter möten med Styrelsen och projektgruppen har vi beslutat att gräva Grenledningarna i Berg med start 24/2 och efter det startar vi ledningsgrävningen Klockarbacken och Långfredan.

Samläggningsmöte med Vattenfall och Fibergruppen den 20/2.

Henri Tengvall informerar direkt berörda fastigheter per mail med karta, i princip följer vi den förra VA gruppens dragning. Klicka här för att öppna kartan.

Samordning

Samordningsansvarig för Grenledning 1 (mellan 2:139 & 2:135) Henri

Samordningsansvarig för Grenledning 2 (mellan 2:148 & 2:154) första delen Henri sen Thomas Kalmér.

Samordningsansvarig för Grenledning 3 (från 1:44 och bageriet) Olle Söderbaum och Johan Brandt.

Samordningsansvarig för Klockarbacken & Långfredan Lasse Wärnberg

I mars räknar vi med att gå ut med all information om pumpstation, larm osv alltså hur det kommer att kopplas ihop på er fastighet, när ledningarna är framdragna.

 

NÄSTA MÖTE

Ett uppföljningsmöte med alla som är intresserade planeras under Påskveckan, vilken dag passar bäst?

 

Styrelsen Bergs VA


Grävningen fortsätter enligt plan

Publicerad den 20 januari 2014

Grävning pågår

Grävningen fortsätter enligt plan och stamledningen är helt klar i januari, totalt 720m från skolan till korsningen. Fiber och Vattenfall har lagts samtidigt.

Alla tillstånd är sökta för bygget av vatten och avloppsverk, byggstart april och invigning till midsommar.

Kostnaderna följer plan och anslutningen kommer att kosta max 190,000 inkl pump, fullt utbyggt kommer kostnaderna bli lägre (pengar tillbaka 2015).

Under våren startar arbetet med grenledningar i Berg (1,2,3) och under hösten byggs stamledningen vidare mot Klockarbacken, Skaten och Möjaström. Vi behöver hjälp med planering och utsättning i första hand för grenledningarna i Berg och sen för övriga områden.

Om allt går som tänkt och om vi inte stöter på nya problem kommer även Löka kunna kopplas på 2015, med byggstart hösten 2014.

Kontakta Per Olsson (0706309049) eller Henri Tengvall (0702108104) om du kan hjälpa till med planering och utsättning av grenledningar 1, 2, 3 i Berg.

I samarbete med Swedbank (som också var med och stötta Möjahallen) har styrelsen förhandlat fram ett förmånligt lån, se mer på hemsidan.

Styrelsen Bergs VA